A GAELIC SONG ABOUT CAPE BRETON

July 9, 2009

”S e Ceap Breatainn tir mo ghraidh,
Tir nan craobh, ‘s nam beanntan ard’,
S e Ceap Breatainn tir MO ghraidh,
Tir is ailllidh leinn air thalamh

‘s bho’n a tha mi anns an am,
comhnaidh ann an tir Nam beann;
‘S gad a tha MO Ghaidhlig gann
Ni MI rann do thir nan gleannan

Ait as maisich’ tha fo’n ghrein
Smeoraich seinn air bharr nan geug
Gobhlain-gaoithe cluich ri cheil’
‘S an nead’ gleidhte fo na ceangail

Feasgar foghair am an fheoir
‘N uair a dhunadh oirnn NA neoil
Ceo NA mara tighinn ‘n a thorr
‘S e ‘n a sgleo air bharr Nam beannan

Cape Breton is the land of my love, the land of trees and high mountains.
Cape Breton is the land of my love; we deem it the most beautiful land on earth

Since I am, at this time, living in the land of the mountains;
and although my Gaelic is meagre, I will compose a verse to the land of the glens.

The most beautiful place under the sun, thrushes sing on the tips of the branches.
Swallows play with one another, with their nests secure underneath the rafters.

On an Autumn evening, at hay making time, when the clouds close in upon us,
as the sea mist unfurls in banks spreading a film over the peaks of the mountains.

The man who farthest away did roam, heard the sweetest music on returning home.
AM FEAR IS FHAIDE CHAIDH BHO’N BHAILE,
CHUAL E’N CEOL BU MHILSE LEIS NUAIR THILL E DHACHAIDH

Comments

Want to contribute? Leave a comment!