Gaelic Storytelling Antigonish, N. S.

July 19, 2009

July 19th, 2009, Time: 1:00 pm

Main Tent Antigonish Highland Games
Tha e na fhearas-chuideachd nan Gaidheal bho shean a bhith ri seanachas anns a’ chidsin agus thig an cleachdadh seo beò aig na Geamanan Gaidhealach ann an Antigonish.

The Gaelic custom of telling tales while sitting in kitchens and parlours will come alive at the Antigonish Highland Games.

Tha Gaidheil Albann Nuadha ainmeil airson stòras na beul-aithris a tha air a cumail suas an seo agus bheirear urram air seanachaidhean ann an coimhearsnaichean na mòr-roinn fhathast. Bheir an suidheachadh comhuirteil seo cothrom sònraichte gus pàirt a’ ghabhail ann an dualchas nan Gaidheal tro mheadhon nan naidheachdan.

The Gaelic culture of Nova Scotia is renowned for its oral storytelling traditions, and storytellers are held in high regard in Gaelic communities throughout the province. This informal relaxed setting will provide a unique opportunity to experience the rich oral tradition of Gaelic storytelling.

Thèid naidheachdan an aithris anns a’ Ghàidhlig le eadar-theangachadh gu Beurla. Cumaidh Aonghas MacLeòid agus Eachann MacNèill ur cluas ris an sgàineadh le ‘n naidheachdan is le ‘n t-seanachas.

Stories will be told in Gaelic with English translation. Guest storytellers Angus MacLeod and Hector MacNeil will hold their audience spell bound with their tales.

Comments

Want to contribute? Leave a comment!