MacCrimmon, 1745,Translated by Lachlan MacBean, 1888

June 29, 2018

MacCrimmon, 1745,Translated by Lachlan MacBean, 1888

1 O’er Coolin’s face the night is creeping,
The banshee’s wail is round us sweeping;
Blue eyes in Duin are dim with weeping,
Since thou art gone and ne’er returnest.

1. Dh’iadh ceò nan stùc Mu eudann Chuilinn,
Is sheinn ‘bhean-shìth A torman mulaid,
Gorm shùilean ciùin ‘s An Dùin a sileadh,
O’n thriall thu uainn’S nach till thu tuille!

Séist:Refrain:

No more, no more, No more returning,
In peace nor in war is he returning;
Till dawns the great Day Of Doom and burning,
MacCrimmon is home No more returning.

Cha till, cha till, Cha till MacCriomain,
An cogadh no sìth Cha till e tuille,
Le airgiod no nì Cha till MacCriomain,
Cha till e gu bràth Gu là na cruinne.

2 The breeze of the bens Is gently blowing,
The brooks in the glens Are softly flowing;
Where boughs Their darkest shades are throwing,
Birds mourn for thee Who ne’er returnest.

2. Tha osag nam beann Gu fann ag imeachd,
Gach sruthan ‘s gach allt Gu mall le bruthach,
Tha ealtainn nan speur Feadh geugan dubhach,
A caoidh gu’n d’fhalbh ‘S nach till thu tuille.

3 Its dirges of woe The sea is sighing,
The boat under sail Unmoved is lying;
The voice of the waves In sadness dying,
Say, thou art away And ne’er returnest.
Refrain:

3. Tha’n fhairge fa dheòidh Làn bròin is mulaid,
Tha’m bàta fo sheòl, Ach dhiult i siubhal;
Tha gàirich nan tonn Le fuaim neo-shubhach,
Ag ràdh gun d’falbh ‘S nach till thu tuille.
Séist
02

Continue MacCrimmon

4 We’ll see no more MacCrimmon’s returning,
Nor in peace nor in war Is he returning;
Till dawns the great day Of woe and burning,
For him, for him There’s no returning.
Refrain:

4. Cha chluinnear do cheòl ‘S an Dùn mu fheasgar,
‘S mac-talla nam mùr Le mùirn ‘ga fhreagairt,
Gach fleasgach is òigh Gun cheòl, gun bheadradh,
O’n thriall thu uainn ‘S nach till thu tuille

Cha till, cha till, Cha till MacCriomain,
An cogadh no sìth Cha till e tuille,
Le airgiod no nì Cha till MacCriomain,
Cha till e gu bràth Gu là na cruinne.

Comments

Want to contribute? Leave a comment!