OUR CANADIAN NATIONAL ANTHEM IN GAELIC

July 9, 2009

O CANADA/ O CHANADA

O CHANADA, DUTHAICH NAN GAISGEACH COIR
CRUN AIR DO CHEANN, DE DHUILLEIG DHEARG IS OIR.
BHO CHUAN GU CUAN, LE ORAN BINN
DO CHLIU NI SINN A LUAIDH
FO DHION DO SGEITH. THA SAORSA GHRINN
NACH SPAIN AN NAMHAID UAINN
O CHANADA, DURACHD AR CRIDH
SONAS LE SITH IS MAITHEAS DHE D’AR TIR
SONAS LE SITH IS MAITHEAS DHE D’AR TIR

Dia dhuibh,
Please check out Nova Scotia Highland Village’s new
exhibit on Cape Breton Gaelic culture, “Ceilidh air
Cheap Breatunn”, in the Virtual Museum of Canada.

just go to: www.virtualmuseum.ca

go to the ‘search’ section on the right hand side of the screen and type in “Ceilidh air Cheap Breatunn” or
simply, “Cape Breton”, and you’ll find it. Or try ‘copying in’:
http://www.virtualmuseum.ca/PM.cgi?mark=Search&LM=Exhibits&AP=vmc_search
&terms=Ceilidh%20air%20Cheap%20Breatunn&LANG=English&scope=Exhibits&start=1&Referer=Search

Comments

Want to contribute? Leave a comment!